THL:n Puska luopuu tulospalkkiostaan – ”Emmehän me tuota voittoa”

Helsingin Sanomat kertoo, että Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen pää­joh­ta­ja Pek­ka Pus­ka ei ota vastaan 4 900 eu­ron tu­los­palk­kio­ta vii­me vuo­del­ta.

Puska ­mak­saa tu­los­palk­kiosta ve­roa noin puo­let ja ve­rot­to­man osuu­den, noin 2 500 eu­roa hän luo­vut­taa THL-sää­tiöl­le. Vuonna 2010 Pus­ka teki samoin, kun THL:n pää­joh­ta­ja otet­tiin val­tion joh­don tu­los­palk­kion pii­riin.

– Lii­ke-elä­mässä jae­taan tulospalk­kioi­ta avain­hen­ki­löil­le fir­man mah­dol­li­ses­ta voi­tos­ta. Val­tion lai­tos­ten suh­teen ti­lan­ne on toi­nen: em­me­hän me tuo­ta voit­toa. Jo­kai­nen työn­te­ki­jä pää­joh­ta­jaa myö­ten te­kee mah­dol­li­sim­man hy­vää ja so­vit­tua työ­tä sil­lä pal­kal­la, jo­ka meil­le ve­ro­va­roil­la mak­se­taan.

THL:n Puska luopuu tulospalkkiostaan – ”Emmehän me tuota voittoa”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Siirry sivun alkuun