Sama salasana useassa paikassa, sadat joutuivat huijatuiksi Huuto.netissä

Hel­sin­gin Sa­no­mat uutisoi, että nuor­ten mies­ten jou­kon epäil­lään hui­jan­neen ai­na­kin 150 Huu­to.ne­tin kaut­ta. Po­lii­sin mu­kaan ryh­mä käyt­ti hy­väk­seen verk­koon vuo­det­tu­ja sa­la­sa­no­ja, joi­den avul­la he pää­si­vät kä­sik­si Huu­to.ne­tin käyt­tä­jien ti­lei­hin.

Po­lii­si ar­vioi saa­liin ol­leen noin 150 000 eu­roa, joista ai­na­kin osa pela­tiin ka­si­noil­la ja net­ti­po­ke­ris­sa. Ta­paus on en­sim­mäi­nen, jos­sa vii­me syk­sy­nä al­ka­nei­ta tie­to­vuo­to­ja on käy­tet­ty isos­sa ri­kos­sar­jas­sa.

Mainos: 

Epäil­lyt ovat pääkaupunkiseudulla asuvia 18–22-vuo­tiai­ta mie­hiä. Kah­ta tai kol­mea epäil­lään pe­tok­sis­ta ja tie­to­mur­rois­ta. Li­säk­si mu­ka­na oli noin 15 muu­ta mies­tä, joi­den pank­ki­ti­leil­le ra­ho­ja oh­jat­tiin.

Huu­to.net-si­vus­ton pää­toi­mit­ta­ja Ta­pio Luo­to ko­ros­taa, et­tei Huu­to.ne­tin jär­jes­tel­miin ole tun­keu­dut­tu. Hui­ja­rit pää­si­vät ti­lei­hin kä­sik­si, kos­ka ih­mi­set oli­vat käyt­tä­neet sa­maa sa­la­sa­naa tie­to­mur­ron koh­teek­si jou­tu­neil­la si­vus­toil­la.

Hyvän salasanan tunnusmerkkejä:

  • hyvä salasana ei löydy sanakirjoista eikä se ole kenenkään nimi
  • huono salasana ei muutu hyväksi lisäämällä sen jatkoksi numeroita
  • hyvä salasana on riittävän pitkä (8 merkkiä on aivan liian vähän, 15 merkkiä on sopiva lähtökohta)
  • hyvää salasanaa ei ole kierrätetty eri palveluissa

Salasanojen hallintaan on olemassa useita apuohjelmia ja palveluja. Itse käytän tähän tarkoitukseen KeePass Password Safe -ohjelmaa.

Lähde: Cert.fi

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa